Shamballa Multi Dimensional Healing

English below

Ervaringen vind je onderaan de pagina/ Experiences can be found at the bottom of the page 

Een healing kun je aanvragen door te mailen naar info@zoranristic.nl

Een healing faciliteer ik alleen op afstand.

Shamballa MDH is een geschenk van de bron, en van Meester Germain. Shamballa betekent onvoorwaardelijke Liefde. Shamballa is geëvolueerd uit Reiki, maar vele malen krachtiger. De energie doet zijn werk op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Als Shamballa MDH master, kan en mag ik alle beschikbare symbolen (352) die tot toe bekend zijn binnen de Shamballa gebruiken. Dit betekent dat ik de Shamballa energie heel specifiek voor je kan inzetten, en daarom is het erg helpend als je vooraf aangeeft waar je de healing voor wilt ontvangen. 

Het gebruik van Shamballa om een probleem op te lossen of te genezen, leidt tot het helen en/of genezen van andere problemen. Vaak voelt men pijn op een andere plek dan waar de aard, of beter gezegd de oorzaak van de pijn zit. Door het genezen van bijvoorbeeld hoofdpijn, wordt vaak ook het stressprobleem aangepakt en eventueel genezen.

Tijdens een healing wordt er natuurlijk persoonlijk op jou afgestemd en gebeurt er wat er op dat moment nodig is en mogelijk is voor jou. Voorafgaand aan de healing kun je aangeven waar je de healing voor wilt ontvangen. Hier wordt dan mede op ingezet tijdens de healing. 

Alles is mogelijk met de hulp van de bron der onvoorwaardelijke liefde. De basisblauwdruk voor creëren is volledigheid en volledigheid is liefde. Shamballa is liefde. 

Het resultaat is volledig in overeenstemming met de goddelijke wil, wat dat ook mag zijn.

Deze natuurlijke liefdevolle energie is de universele energie die gebruikt wordt door de Shamballa en Reiki beoefenaars. De Shamballa healers hebben een krachtigere toegang tot deze universele energie, omdat zij tijdens de inwijdingen een veelvoud aan informatie en symbolen ontvangen waarmee zij in staat zijn de fysieke en emotionele blokkades die zich tot dan toe in de energiebanen van het lichaam bevinden op te lossen.

Een shamballa healing kan voor heel veel worden ingezet. Het is teveel om op te noemen, want met de bron der liefde is alles mogelijk. Alles gebeurt in overeenstemming met de goddelijke wil, wat dat ook mag zijn.

Shamballa Multidimensional Healing is geschikt voor iedereen.

Een Shamballa healing kan je o.a. helpen bij:

 • Stress
 • Weer helpen aarden
 • De verbinding met jezelf (jouw goddelijke jij) herstellen
 • Blokkades weghalen
 • Jouw chakra's openen, schoonmaken en weer (goed) laten (door) stromen
 • Energie weer (goed) laten (door) stromen
 • Weer (of meer) in jouw kracht staan
 • Spiritueel groeien
 • Meer energie krijgen
 • Blessures
 • Pijn in het lichaam
 • Jouw hoofd leegmaken
 • Helpen met jouw proces(sen)

Een healing is:

 • Een heerlijk moment van rust
 • Een heerlijk moment voor jezelf
 • Een heerlijk moment vol liefdevolle energie
 • Tijdens de healing kun je o.a. warmte, tintelingen en/of sensaties ervaren.
 • Eén healing kan al veel voor je betekenen en in gang zetten. 
 • Vaak voel je zelf aan of je meerdere healings nodig hebt.  

Een healing faciliteer alleen op afstand.

Voor een healing reserveer ik een uur. Dit houdt in:

 • Voorbereidingen
 • Vooraf invoelen
 • Symbolen afstemmen
 • Healing (20 minuten)
 • Ik mail je meteen na de healing met wat ik heb gezien/gevoeld, wat er is gebeurd, en jouw persoonlijke boodschap(pen)

Wat kun je verder verwachten van een healing:

Healing op afstand:

Een afstandshealing wordt vaak krachtiger ervaren, omdat je in je eigen, fijne, veilige space zit. Bij een healing op afstand gaat onze communicatie via email. Via email kun je me vertellen waarvoor jij een healing wilt ontvangen. Ik begin met de healing op de dag en het tijdstip dat we hebben afgesproken met elkaar. Ook op afstand voel ik waar de energie naartoe gaat en waar ik moet zijn. Hierin word ik geleid. De healing op afstand werkt verder net zoals een healing in de praktijk, alleen is deze dus op afstand. Tegen het einde van de healing scan ik nog een keer jouw lichaam en check ik of ik nog ergens (extra) moet zijn. Tijdens een healing kan er van alles doorkomen, zoals: waarom ik ergens bezig ben, wat er wordt gedaan/opgelost, of een andere boodschap. Meteen na de healing stuur ik jou een email met mijn ervaringen en wat ik jou verder door mag geven. Ook hoor ik natuurlijk graag van jou hoe je de healing hebt ervaren. Bij de healing op afstand is het belangrijk dat je in een rustige ruimte zit, niet wordt gestoord en er minimaal 30 minuten voor uittrekt. De healing zelf duurt 20 minuten.

Een healing kun je aanvragen door te mailen naar info@zoranristic.nl

Of via het contactformulier

De tarieven vind je hier


I only facilitate distance healings

Shamballa MDH is a gift from source and from Master Germain. Shamballa means unconditional love. Shamballa evolved from Reiki, but is many times more powerful. The energy does it's work on a physical, emotional, mental and spiritual level.

As a Shamballa MDH master, I can and may use all available symbols (352) known so far within the Shamballa. This means that I can use the Shamballa energy very specifically for you, and that is why it is very helpful if you indicate in advance where you want to receive the healing for.

Using Shamballa to solve or heal a problem leads to the healing and/or healing of other problems. Pain is often felt in a different place than where the nature, or rather the cause of the pain is. By curing, for example, headaches, the stress problem is often also addressed and possibly cured.

During a healing, you will of course be personally attuned to what is necessary and possible for you at that moment. Before the healing you can indicate what you want to receive the healing for.

Everything is possible with the help of the source of unconditional love. The basic blueprint for creating is completeness and completeness is love. Shamballa is love.

The result is completely in accordance with the divine will, whatever that may be.

This natural loving energy is the universal energy used by the Shamballa and Reiki practitioners. The Shamballa healers have a more powerful access to this universal energy, because during the initiations they receive a multitude of information and symbols with which they are able to dissolve the physical and emotional blockages that have been in the energy pathways of the body until then.

A shamballa healing can be used for many things. It is too much to mention, because with the source of love everything is possible. Everything happens in accordance with the divine will, whatever that may be.

Shamballa Multidimensional Healing is suitable for everyone.

A Shamballa healing can help you with:

 • Stress
 • Help ground again
 • Reconnecting with yourself
 • Remove blockages
 • Open your chakras (and let it flow (good) again)
 • Let energy flow (properly) again
 • Standing (more)in your power again
 • Growing spiritually
 • Get more energy
 • Injuries
 • Pain in the body
 • Clear your head
 • Helping to go through your process(es)

A healing is:

 • A wonderful moment of rest
 • A wonderful moment for yourself
 • A wonderful moment full of loving energy
 • During the healing you can experience warmth, tingling and/or sensations.
 • One healing can mean a lot to you and/or set in motion.
 • You often feel yourself whether you need multiple healings.
 • I only facilitate distance healings

I reserve an hour for the healing. This implies:

 • Preparations
 • Connect to your energy in advance
 • Match Shamballa symbols
 • Healing
 • I mail you directly after the healing with what I've seen/felt, and what happend during the healing, and your personal message(s)


What can you expect from a distance healing:

Distance Healing:

A distance healing can be experienced even more powerfully (then a physical one), because you are in your own nice, safe space.

With a distance healing, our communication is via email. By email you can tell me what you want to receive a healing for. I start with the healing on the day and time that we have agreed with each other. Even from a distance I feel where the energy is going and where I need to be. In this I am guided. The remote healing works just like a healing in practice, only it is remote. Towards the end of the healing I will scan your body again and check if I still need to be somewhere (extra). During a healing, anything can come through, such as: why I am doing something, what is being done/solved, or another message. Immediately after the healing I will send you an email with my experiences and what I can and may pass on to you. I would also like to hear from you how you experienced the healing. With the remote healing it is important that you sit in a quiet room, that you are not disturbed and that you take at least 30 minutes for it. The healing itself takes 20 minutes.
De tarieven vind je/You can find the prices HIER.

Een afspraak kun je maken door een mail te sturen naar/You can make an appointment by sending an email to : info@zoranristic.nl

Of/Or

Een bericht te sturen via het/You can send a message via my contactformulier.

Ervaringen/Experiences


"Mijn eerste healing mogen ervaren bij Zoran. Na de healing voelde ik mij zo licht en gedragen. Al 10 jaar pijn in mijn rechterschouder, de volgende dag was het weg, zelden zoveel ontspanning gevoeld in mijn lijf... zo dankbaar "

"Experienced my first healing with Zoran. After the healing I felt so light and carried. Pain in my right shoulder for 10 years, the next day it was gone, rarely felt so much relaxation in my body... so grateful " 


"Ik ervaarde dat ik helemaal openstond en in alles om mij heen opging, tegelijkertijd in contact mijn krachtige ik en in mijn lijf.

Wat een fijne ervaring, dankjewel voor je aanwezigheid. Mij te zien en te voelen en energie naar mij te laten toestromen."

"I experienced that I was completely open and absorbed in everything around me, at the same time in contact with my powerful self and in my body. What a great experience, thank you for being there. To see and feel me and let energy flow to me"


"Wat was ik benieuwd naar deze Healing.

Ben rustig gaan zitten met de voeten op de grond, en ja heb het inderdaad ervaren.
De stroming van energie die door en over mijn lijf heen ging. De rust, de stroming, het zo serene gevoel, ik waande me echt op een plaats waar vooral gestaltes in witte gewaden met gouden biezen mij bij de hand namen, en mij leidden naar de Bron, waar veel healing plaatsvindt. Dus ja Zoran, jij hebt mij laten voelen hoe het is om op een Helende Reis te zijn, mijn ervaring met deze Healing was erg bijzonder. Voor mij een Reis naar mijn Innerlijke die echt zo bijzonder was."

"I was so curious about this Healing. I sat down quietly with my feet on the ground, and yes I did experience it. The flow of energy that went through and over my body. The peace, the flow, the serene feeling, I really imagined myself in a place where mainly figures in white robes with gold trim took me by the hand, and led me to the Source, where a lot of healing takes place. So yes Zoran, you made me feel what it is like to be on a Healing Journey, my experience with this Healing was very special. For me a Journey to my Self that was really so special." 


" Na de healing voelde ik weer dat vreugde mijn geboorterecht is, blij en gezegend dat ik leef. Ik heb het ervaren als een zeer krachtige liefdevolle energie. "

"After the healing I felt again that joy is my birthright, happy and blessed to be alive. I experienced it as a very powerful loving energy." 


"Ik heb de healings als zeer prettig, warm en liefdevol ervaren. Ze hebben mij meerdere inzichten gegeven en ook echt stappen vooruit geholpen in mijn spirituele groeiproces. Zowel tijdens als na de behandelingen voelde ik de enorme kracht van de helende en liefdevolle energie. Ik ben intens dankbaar!! "


"I have experienced the healings as very pleasant, warm and loving. They have given me several insights and also really helped me step forward in my spiritual growth process. Both during and after the treatments I felt the enormous power of the healing and loving energy. I am deeply grateful!!" 


" Wauw, ik heb jouw healings als heel intens en bijzonder ervaren. Wat een stroom van liefdevolle energie stroomde er door me heen en de dagen erna ook nog. Ik merk ook dat er een proces van spirituele groei in gang is gezet. Intens dankbaar! "

"Wow, I have experienced your healings as very intense and special. What a flow of loving energy flowed through me and the days after as well. I also notice that a process of spiritual growth has been started. Intensely grateful! " 


" Ik vond de healing een fijne ervaring. Het maakte mij rustig en gaf mij een heel veilig en geliefd gevoel. Ik kon de diepe ontspanning daarna ook nog een tijd voelen. In de week erna leek het alsof ik beter voor mezelf kon zorgen en dat ik wat meer discipline had om dingen uit te voeren i.p.v. uit te stellen. Ik kijk uit naar de volgende keer.! "


"I thought the healing was a nice experience. It made me calm and gave me a very safe and loved feeling. I could also feel the deep relaxation for a while. In the following week it seemed like I could take better care of myself and that I had a little more discipline to get things done instead of procrastinating. Looking forward to next time." 


" Ik werd gaandeweg steeds rustiger in mijzelf merkte ik en op dit moment voel ik meer lichtheid. Dus bijzonder! "


"I gradually became calmer in myself, I noticed and at the moment I feel more lightness. So special! " 

privacybeleid